REGLAMENT CURSA DE REIS  OPEN 5 KM

Corresolidaris , amb la col·laboració del Ajuntament de Cornellà de Llobregat, organitza pel proper diumenge 9 de gener 2022, la 7ª CURSA SOLIDÀRIA DE REIS.

La competició se celebrarà sobre un  circuit de 5.000 metres de una volta.

SORTIDA: Per la situació actual de pandèmia i per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries es faran les sortides segons la normativa marcada per les autoritats 2 setmanes abans del dia de la cursa. L’organització avisarà del procediment de sortida a tots el participants,

La sortida es donarà a les 10:00 hores a la Plaça Catalunya de Cornellà de Llobregat,

La prova, serà cronometrada per l’empresa Championchip i formarà part de la Lliga Internet.

Tots els corredors que no tinguin xip groc en propietat, se’ls donarà dorsal-xip, d’un sol ús, que no hauran de tornar a l’arribada.

El tancament de la cursa es farà 50 minuts després de la sortida. Passat aquest temps, el circuit s’obrirà al tràfic de vehicles i els corredors/es que vulguin continuar ho faran sota la seva responsabilitat.

El dorsal, s’ha de portar posat en una zona visible. Estarà prohibit participar sense dorsal. El corredor que infringeixi aquesta norma, serà desqualificat.

Aquells corredors/es que no hagin complert els 18 anys el dia de la cursa, hauran d’entregar, a la recollida del dorsal, l’autorització del pare/mare o tutor/a legal.

En cas de no participar, el corredor no tindrà dret a la devolució de l’import de la inscripció.

INSCRIPCIONS I  PREUS

La inscripció de la cursa de 5 km té un cost de 8 € per als propietaris del xip groc.

En cas de haver de llogar-lo (xip blanc), aquest tindrà un cost de 2€ (inscripció + lloguer de xip = 10€). Aquest últim s’haurà de retornar al finalitzar la cursa.  La cursa infantil té un cost de 5 euros amb xip.

La samarreta de la cursa tindrà un cost de 9,60 euros (iva inclòs) i serà opcional la seva compra.

No es realitzaran inscripcions presencials degut a les mesures COVID.

Podran participar-hi atletes nascuts al any 2008 i anteriors. Els menors d’edat, hauran de portar omplerta una autorització per els tutors.

Al arribar al 1.500 inscrits es tancan inscripcions 

RECOLLIDA DE DORSALS I XIPS

  • Dissabte 8 de gener 2022, Estadi Municipal Atletisme Cornellà de 16:00 a 20:00. Avenida Llobregat, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona. Al costat de la sortida
  • Diumenge 9 de gener 2022, Estadi Municipal Atletisme Cornellà a partir de les 07:45.Avenida Llobregat, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona. Al costat de la sortida 

SERVEIS                                                           

Estadi Municipal Atletisme Cornellà: En aquesta instal·lació, hi haurà serveis de guarda-roba i dutxes si la normativa de sanitat ho permet, en cas contraria romandrà tancada.

Hi haurà un únic punt d’avituallament al finalitzar la cursa.

A tots els participants se l’entregarà un caixa amb el avituallament i productes promocionals al finalitzar la prova.

PREMIS 

CURSA 5K

CURSES INFANTILS

General absolut masculí

Medalla per a tots/es els participants (NO HI HAURÀ PODIUM PELS 3 PRIMERS CLASSIFICATS)

General absolut femení

1r Classificat masculí  i femení 0-25 anys

1r Classificat masculí  i femení anys

1r Classificat masculí  i femení 36-45 anys

1r Classificat masculí  i femení 46-55 anys

1r Classificat masculí  i femení 51-64 anys

1r Classificat masculí  i femení +65anys

Participant masculí amb + edat

Participant femení amb + edat

3 equips amb més arribats a meta

El lliurament de trofeus començarà un cop arribats tots els participants a meta. Hora estimada 10:50.

Entre tots el participants es sortejarà material dels nostres patrocinadors.

L’organització, no tornarà els diners de l’ inscripció una vegada feta efectiva la mateixa.

L’organització recomana als participants, fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones, que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període perllongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte, l’organització, no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la finalització de la mateixa.

Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies els espònsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l’esdeveniment i altres organitzadors. Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com  també en els resultats en acabarla cursa, seguint la normativa establerta. També la publicació de fotografies de la cursa i la comunicació de l’organtizació via mail, així com la dels patrocinadors i col·laboradors.

La prova, es suspendrà en cas de problemes meteorològics greus.

El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.

NORMATIVA COVID-19

La crisi sanitària de la Covid-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’establiment i el compliment de les mesures esmentades requereix una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, de l’organització i els participants. La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per participar en el present esdeveniment. Com a participant en l’esdeveniment esportiu declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a de les mesures que prendrà l’organització, amb relació a la presència i participació en la competició generada, a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia covid-19.

2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o el personal d’organització presents a la competició amb relació a les mesures per evitar contagis per covid-19.

73.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l’esdeveniment en el cas que pateixi símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi de la covid-19. Això resulta extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb qui la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, en cas que tingui coneixement d’estar afectat pel virus de la covid-19,es compromet a no anar a l’esdeveniment ni prendre-hi part (ni en les accions relacionades amb la cursa, fira, recollida de dorsals, etcètera) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, o bé per a la seva persona, o bé per a la resta de les persones assistents amb les quals hagi pogut tenir contacte.

5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l’actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de covid-19 amb les conseqüències que d’això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort.

6.- Que accepta que l’organitzador de l’esdeveniment adopti les mesures que s’indiquen al document (guia) que té publicat, a fi d’establir un escenari de seguretat raonable en l’esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l’esdeveniment, en el curs de l’organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries amb relació a l’establiment o aplicació de les mesures que es contenen al document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per covid-19.

7.- Que, en cas que resulti contagiat/ada per covid-19, exonera l’organitzador de l’esdeveniment de qualsevol responsabilitat amb relació als possibles danys o perjudicis que se’n puguin derivar per a la seva persona.

8.- Que accepta que si fos necessari adoptar mesures o decisions per part de l’organitzador de l’esdeveniment amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials contretes per aquest, per la qual cosa no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d’inscripció o drets de participació o costos que hagi tingut l’esportista o el seu club.

9.- Que accepta que si es mostrés, per la seva banda, una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d’organització amb relació a les mesures de seguretat per evitar contagis per covid-19, pot ser objecte d’exclusió o desqualificació de l’esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (àrbitres o responsables de l’organització).

10.- Que accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades a l’apartat anterior s’entenen sens perjudici d’altres responsabilitats que pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (els òrgans disciplinaris federatius inclosos) a conseqüència d’una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, o bé en l’àmbit esportiu-federatiu, o bé en altres àmbits diferents.

11.- Que en cas que es tingui coneixement d’algun positiu de covid-19 —o se’n detecti algun— d’algun/a participant el dia de l’esdeveniment, si així ho requerissin les autoritats sanitàries, cal que se’ls posi a l’abast la informació de les dades personals, per procedir a fer la traçabilitat amb les persones que hagin pogut tenir contacte amb la persona afectada per covid-19.

MARATÓ TV3
CURSA DE REIS
MARATÓ PER EQUIPS
CAMINADA DEL CORPUS
CURSA LA FARGA
CURSA 7KM RIU